Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2012

sieradzka
7773 6b82
Reposted frommartynkowa martynkowa viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
9839 c932
Reposted fromufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
2434 69a8
Reposted fromaggiep aggiep viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
3069 7055
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
8898 93fb 500
jak bardzo nie lubię małego księcia, tak łał.
Reposted fromkropki kropki viaufufufufuf ufufufufuf
2707 6359 500
sieradzka
„Nie. Dla mnie nie. Przy czekaniu nie budzę się o 5 rano, rezygnując z najlepszych snów. Nie przychodzę także z tego powodu już przed 7 do biura. Przy czekaniu mleko nie traci dla mnie smaku. Przy tęsknocie tak.”
Reposted fromlugola lugola viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
5790 bc44
Reposted frompoppyseed poppyseed viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
8940 e258
Reposted fromClary Clary viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
sieradzka
8991 06d9
Reposted fromalicemae alicemae viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
sieradzka
Gif of the month
Reposted fromcube cube viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
3399 0d1b 500
Ale rękoma zamykającymi przestrzeń/Poświatowska.
sieradzka
9411 17ac
with you,i feel safe
Reposted fromwaniliowacoca waniliowacoca viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
4478 8eb1
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaufufufufuf ufufufufuf
sieradzka
sieradzka
sieradzka
0408 7577
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaufufufufuf ufufufufuf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl